WEB1
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลการพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการพิจารณา รอบ2
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ -