WEB1
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร เปิดแจ้งความจำนง สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 19-23 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64  
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
 ความสามารถพิเศษ 24-27 เม.ย. 64 12 เม.ย. 64 19 พ.ค. 64  
 สอบคัดเลือก 24-28 เม.ย. 64 12 เม.ย. 64 22 พ.ค. 64