WEB1
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 495สอบคัดเลือก 495 คน
74 64 80 85 79 59 233 208 441
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 320สอบคัดเลือก 301 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 27 40 28 29 101 111 212
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450สอบคัดเลือก 440 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 126 93 48 44 272 238 510
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 84 119 121 41 47 246 252 498
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1002 304 291 352 339 196 179 852 809 1661
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 400 คน
94 87 90 64 46 59 230 210 440
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 540สอบคัดเลือก 520 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 87 87 77 59 55 227 219 446
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
51 22 52 29 31 40 134 91 225
8 สตรีวิทยา ๒ 585สอบคัดเลือก 555 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 131 160 90 117 314 390 704
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1107 319 309 360 330 226 271 905 910 1815
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 360สอบคัดเลือก 360 คน
28 29 40 36 38 27 106 92 198
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 450สอบคัดเลือก 428 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 133 125 52 82 282 302 584
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 480สอบคัดเลือก 480 คน
39 38 40 45 44 40 123 123 246
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 360สอบคัดเลือก 344 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 112 136 39 58 250 344 594
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 405สอบคัดเลือก 393 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
100 94 102 87 41 30 243 211 454
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1233 363 406 427 429 214 237 1004 1072 2076
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
31 17 10 13 10 9 51 39 90
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450สอบคัดเลือก 441 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 82 93 55 81 222 257 479
16 หอวัง 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
121 139 155 204 79 113 355 456 811
17 สารวิทยา 450สอบคัดเลือก 435 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
82 77 81 121 71 84 234 282 516
18 ราชวินิตบางเขน 280สอบคัดเลือก 280 คน
37 36 29 30 17 14 83 80 163
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1152 356 352 357 461 232 301 945 1114 2059
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 405สอบคัดเลือก 395 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
100 102 66 80 32 40 198 222 420
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
89 94 57 46 34 23 180 163 343
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 540สอบคัดเลือก 525 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 91 121 153 78 83 300 327 627
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360สอบคัดเลือก 342 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 71 39 48 40 204 156 360
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1047 375 364 315 318 192 186 882 868 1750
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 480สอบคัดเลือก 456 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 106 98 58 34 232 209 441
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
87 74 80 89 42 49 209 212 421
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
29 16 25 28 19 17 73 61 134
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 162 161 95 136 412 462 874
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320สอบคัดเลือก 320 คน
104 86 86 104 67 59 257 249 506
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1188 443 418 459 480 281 295 1183 1193 2376
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 280สอบคัดเลือก 280 คน
69 116 128 131 86 104 283 351 634
29 พรตพิทยพยัต 495สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 85 81 37 34 216 187 403
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
76 97 60 62 31 44 167 203 370
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 585สอบคัดเลือก 570 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 160 170 130 146 392 438 830
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
100 92 21 29 22 13 143 134 277
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1260 441 499 454 473 306 341 1201 1313 2514
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
70 77 70 81 66 67 206 225 431
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 405สอบคัดเลือก 405 คน
- 167 - 125 - 93 - 385 385
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 630สอบคัดเลือก 610 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 173 94 122 77 444 253 697
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495สอบคัดเลือก 495 คน
86 93 161 168 94 122 341 383 724
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280สอบคัดเลือก 280 คน
48 31 34 18 11 10 93 59 152
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1410 353 450 438 486 293 369 1084 1305 2389
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 225สอบคัดเลือก 215 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - 72 - 60 - 210 210
39 พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
15 13 7 5 4 6 26 24 50
40 สุรศักดิ์มนตรี 450สอบคัดเลือก 432 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 80 60 36 35 230 188 418
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200สอบคัดเลือก 200 คน
14 7 7 9 5 10 26 26 52
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 573 143 191 94 146 45 111 282 448 730
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
53 42 59 66 37 24 149 132 281
43 เจ้าพระยาวิทยาคม 120สอบคัดเลือก 120 คน
10 1 7 5 7 3 24 9 33
44 วัดสุทธิวราราม 405สอบคัดเลือก 397 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
111 - 160 - 129 - 400 - 400
45 สตรีศรีสุริโยทัย 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - 121 - 67 - 324 324
46 ยานนาเวศวิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
59 47 48 44 38 34 145 125 270
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 891 233 226 274 236 211 128 718 590 1308
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
55 63 60 48 26 21 141 132 273
48 วชิรธรรมสาธิต 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 85 92 46 65 233 245 478
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 125 - 104 - 47 - 276 276
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
85 - 63 - 35 - 183 - 183
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
53 52 33 54 26 22 112 128 240
52 สิริรัตนาธร 540สอบคัดเลือก 514 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
80 68 107 115 67 65 254 248 502
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 375 396 348 413 200 220 923 1029 1952
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 12378 3705 3902 3878 4111 2396 2638 9979 10651 20630