WEB1
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 23-27 ก.พ. 62 9 มี.ค. 62  
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
 สอบคัดเลือก 22-27 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62  
 ความสามารถพิเศษ 22-23 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62  
 จับฉลาก 22-27 มี.ค. 62   4 เม.ย. 62
 โรงเรียนทั่วไป
 สอบคัดเลือก 22-27 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62